Hotline: 1900-9400Client Login

Cloud Backup Portal

Cloud Backup Portal

  • Cloud Backup Portal giúp dễ dàng thiết lập, theo dõi và quản lý tình trạng sao lưu.

  • Dashboard trực quan giúp theo dõi tình trạng sao lưu của từng Account, từng Backup set.

  • Biểu đồ tổng quan dung lượng lưu trữ và tình hình tăng/giảm.

  • Chi tiết dung lượng lưu trữ của từng Account, từng Backup set.

  • Xem và thiết lập thông tin tài khoản.

  • Thiết lập Backup set.

  • Tạo mới Account cho Server/PC/Laptop cần sao lưu.

  • Báo cáo chi tiết tình trạng sao lưu của từng Account.

  • Thiết lập tính năng gửi report tình trạng sao lưu qua Email/SMS.

Hotline: 1900 9400